Pagini

vineri, 26 martie 2010

Adresa FSANP - situatie economica Pelendava

În această dimineaţă a fost înaintată ministrului justiţiei şi directorului general al ANP adresa FSANP nr 313

Solicitare FSANP - Analizare Situatie Economica PELENDAVA

joi, 25 martie 2010

Adrese FSANP

În cursul zilei de azi au fost depuse la ANP

* adresa nr 311 - prin care FSANP solicită punerea la dispoziţie a calendarului de achiziţie a echipamentului aferent anului 2010;

* adresa nr 312 - prin care FSANP solicită punerea la dispoziţie a calendarului de implementare a două măsuri prevăzute de Acordul privind raporturile de serviciu ale fpss

Adresa FSANP Calendar Echipament                                                            


Adresa FSANP Implement Are Acord Colectiv                                                            

miercuri, 24 martie 2010

OMJ 780/C din 08.03.2010

În MO 171 din 17 Martie 2010 a fost publicat OMJ 780/C din 08.03.2010 pentru modificarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.856/C/2004
textul integral al acestuia:

Ministerul Justitiei
Ordinul 708 din 8 martie 2010 (Ordinul 708/2010)
pentru modificarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.856/C/2004
 In conformitate cu prevederile art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata,

   ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

   Art. I. - Regulamentul privind modul de constituire, organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.856/C/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.099 in 25 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 
  
   1. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 7. - (1) Poate fi desemnat presedinte al comisiei de disciplina un functionar public definitiv care indeplineste urmatoarele conditii:


   a) are gradul profesional de cel putin subcomisar de penitenciare;
   b) are, de regula, studii superioare juridice;
   c) se remarca prin probitate si integritate morala, precum si prin competenta profesionala;
   d) nu se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 6 alin. (2).
   (2) Prin exceptie, in situatia in care nu exista ofiteri cu gradul profesional de cel putin subcomisar de penitenciare, presedinte al comisiei de disciplina poate fi desemnat un ofiter cu grad profesional mai mic." 

   2. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 17. - (1) Comisiile de disciplina sunt structuri deliberative, fara personalitate juridica, independente in exercitarea atributiilor ce le revin, care au competenta de a efectua cercetarea faptelor ce pot constitui abateri disciplinare si de a propune, daca se constata vinovatia, una dintre sanctiunile disciplinare prevazute de lege.
   (2) Activitatea comisiilor de disciplina are la baza urmatoarele principii:
   a) prezumtia de nevinovatie, conform careia se prezuma ca functionarul public este nevinovat atat timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;
   b) garantarea dreptului la aparare, conform caruia se recunoaste dreptul functionarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistat;
   c) celeritatea procedurii, care presupune obligatia comisiei de disciplina de a proceda fara intarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevazute de lege si de prezentul regulament;
   d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata comisia de disciplina;
   e) proportionalitatea, conform careia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa a fi aplicata;
   f) legalitatea sanctiunii, conform careia comisia de disciplina nu poate propune decat sanctiunile disciplinare prevazute de lege;
   g) unicitatea sanctiunii, conform careia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara;
   h) obligativitatea opiniei, conform careia membrii comisiei de disciplina au obligatia de a se pronunta motivat pentru fiecare sesizare aflata pe rolul comisiei de disciplina."
  
     3. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 18. - Comisia de disciplina are urmatoarele atributii principale:
   a) cerceteaza faptele pentru care a fost sesizata, ce pot constitui abateri disciplinare, prevazute de Legea nr. 293/2004, republicata;
   b) propune aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute de Legea nr. 293/2004, republicata;
   c) intocmeste referate cu privire la fiecare cauza pentru care a fost sesizata, pe care le inainteaza conducatorului unitatii."
  
   4. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 21. - (1) Sesizarea indreptata impotriva unui functionar public se adreseaza comisiei de disciplina competente, conform Legii nr. 293/2004, republicata.
   (2) In cazul in care comisia de disciplina sesizata constata ca nu este competenta sa efectueze cercetarea, va transmite sesizarea catre comisia de disciplina careia ii revine aceasta competenta.
   (3) Atunci cand sesizarea este adresata altei structuri decat comisia de disciplina, conducatorul acesteia are obligatia sa o transmita de indata comisiei de disciplina competente.
   (4) In situatiile prevazute la alin. (2) si (3), persoana care a facut sesizarea va fi instiintata cu privire la demersurile efectuate."
   
   5. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 22. - (1) Comisia de disciplina poate fi sesizata de:
   a) ministrul justitiei;
   b) directorul general si directorii generali adjuncti ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
   c) conducatorul unitatii unde este numit functionarul;
   d) conducatorul structurii in care este numit functionarul;
   e) orice persoana care se considera vatamata prin fapta unui functionar public.
   (2) Sesizarea se formuleaza in scris si trebuie sa cuprinda:
   a) numele, prenumele, locul de munca si functia detinuta de persoana care a formulat sesizarea; prin exceptie, in cazul persoanelor care nu lucreaza in sistemul penitenciar este necesara si mentionarea domiciliului;
   b) numele, prenumele si, daca este posibil, compartimentul in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta este sesizata;
   c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizarii;
   d) dovezile pe care se sprijina sesizarea;
   e) data si semnatura."

   6. La articolul 23, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
   "(2) In cazul in care comisia de disciplina constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 22 alin. (2), sesizarea se claseaza."

   7. La articolul 24, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
   "(5) Functionarului public a carui fapta constituie obiectul sesizarii i se comunica, sub sanctiunea nulitatii, o copie de pe sesizarea indreptata impotriva sa si de pe inscrisurile pe care se sprijina aceasta."

   8. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 25. - Functionarul public a carui fapta este cercetata are obligatia de a se prezenta personal la solicitarea comisiei de disciplina."

   9. La articolul 27, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
   "(2) Refuzul functionarului public de a se prezenta la audiere sau de a formula declaratii referitoare la abaterile disciplinare imputate se consemneaza intr-un proces-verbal; in astfel de cazuri, sanctiunea disciplinara poate fi aplicata."

   10. La articolul 28, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
   "(3) In cazul in care persoanele prevazute la alin. (2) formuleaza obiectii, acestea vor fi analizate de comisia de disciplina in termenul fixat de presedinte, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la inregistrarea lor; comisia de disciplina poate sa admita sau sa respinga obiectiile, in tot ori in parte."

   11. La articolul 30, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
   "(2) Referatul comisiei de disciplina cu privire la cauza cu care a fost sesizata trebuie sa contina urmatoarele elemente:
   a) numarul si data de inregistrare a sesizarii;
   b) numele si prenumele functionarului public a carui fapta a fost cercetata, precum si compartimentul in care acesta isi desfasoara activitatea;
   c) numele si prenumele persoanei care a sesizat fapta, precum si ale persoanelor audiate;
   d) prezentarea faptei sesizate si a circumstantelor in care aceasta a fost savarsita;
   e) probele administrate;
   f) propunerea privind sanctiunea disciplinara aplicabila sau, dupa caz, de clasare a cauzei;
   g) motivarea propunerii;
   h) numele, prenumele si semnatura presedintelui, ale membrilor comisiei de disciplina, precum si ale secretarului acesteia;
   i) data intocmirii referatului."

   12. La articolul 31, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
   "(4) In cazul in care comisia de disciplina propune aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute de Legea nr. 293/2004, republicata, aceasta procedeaza si la individualizarea ei."

   13. La articolul 33, alineatul (2) se abroga.

   14. Articolul 331 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 331. - (1) Sanctiunea disciplinara se aplica in maximum 90 de zile calendaristice de la sesizarea abaterii la comisia de disciplina, dar nu mai tarziu de un an de la data comiterii faptei.
   (2) Cursul termenelor prevazute la alin. (1) se suspenda in toate cazurile de suspendare a raporturilor de serviciu, potrivit legislatiei in vigoare.
   (3) Dupa incetarea suspendarii, termenele prevazute la alin. (1) isi reiau cursul, socotindu-se si timpul curs inainte de suspendare."

   15. Articolul 34 se abroga.

   16. Articolul 35 se abroga.

   17. Articolul 38 va avea următorul cuprins:
   "Art. 38. - Documentele rezultate din activitatea de cercetare desfasurata de comisia de disciplina au caracter confidential si se pastreaza de secretarul acesteia, in conditiile legii."

   18. La articolul 39, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
   "(2) Rapoartele de activitate prevazute la alin. (1) se inainteaza conducatorului unitatii in cadrul careia este constituita comisia de disciplina."
   Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Ministrul justitiei,
Catalin Marian Predoiu

   Bucuresti, 8 martie 2010.
   Nr. 708/C.

 


vineri, 19 martie 2010

Raspunsul ANP la solicitările formulate în cadrul Consiliului Federativ al FSANP

 În data de 18 februarie FSANP a înaintat către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, adresa cu nr 288, adresă ce cuprindea solicitările formulate de către preşedinţii sindcatelor afiliate si conducerea FSANP în cadrul consiliului federativ.

Mai jos aveţi raspunsul ANP la adresa mai sus menţionată

Raspuns ANP Probleme Consiliu Federativ Februarie 2010                                                              

marți, 16 martie 2010

FSANP solicită eliminarea alin 2 al art 74^2 din proiectul de modificare a legii 275

Prin adresa nr. 303 din 15.03.2010, Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor solicită ministrului justiţiei şi directorului general al ANP să efectueze demersurile necesare în sensul eliminarii alin 2 al art 74^2 din proiectul de modificare a legii 275/2009, proiect aflat în procedura de adoptare la Senatul României

Adresa Eliminare Art. 74^2 Alin. (2)                                                            

luni, 15 martie 2010

OUG 18 din 09.03.2010

În MO 162 din 12 Martie 2010 a fost publicată OUG 18 din 09.03.2010 pentru modificarea OUG 71 / 2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
Prin modificările făcute de OUG 18 se aplică acelaşi tratament si hotărârilor judecătoreşti devenite executorii în cursul anului 2010 (acela de a esalona plata dreptuilor câştigate pe o perioadă de 3 ani începând cu anul 2011)

OUG 18 din 09.03                                                            

OUG 71 din 17.06                                                            

vineri, 12 martie 2010

Adresa FSANP - solicitare plata sentinte definitive

Adresa Fsanp - Solicitare Plata Sentinte Definitive                                                            

Solicitare FSANP - acordarea într-un mod echitabil a primei lunare de exceptie si misiuni speciale de pana la 50%.

Stimate domnule ministru
Stimate domnule director general

Prin prezenta, avand in vedere prevederille art 11 - 15 din OMJ 622/2010, va solicitam convocarea Consiliului de Conducere al ANP in vederea analizarii conditiilor de acordare a primei lunare de exceptie si misiuni speciale de pana la 50%.

Apreciem ca abuziva si neserioasa atitudinea ANP care a trimis si o lista cu alocarea acestor prime care incalca flagrant principiul proportionalitatii si al unei evaluari echitabile, desi in urma sedintei din 05.03.2010 care a avut pe ordinea de zi doar discutarea criteriilor prezentate de directiile de specialitate s-a stabilit ca acestea sa fie definitivate si agreate de partenerii de dialog social in forma finala.

Chiar daca OMJ-ul 622/2010 adoptat fara respectarea conditiilor referitoare la transparenta decizionala nu mai prevede conditia proportionalitatii, consideram ca acest principiu ramane aplicabil, fiecare director avand dreptul de a avea aceleasi parghii de motivare a personalului din subordine. In lipsa unei evaluari solide a activitatii penitenciarelor apreciem ca fiind discriminatorie orice forma de aplicare acestor prevederi care eludeaza principiul proportionalitatii intre unitati, corpuri profesionale si sectoare de activitate.

Constatam cu regret ca recentele pozitii publice in legatura cu acordarea acestei prime, desi nepotrivite din punct de vedere al mesajului si contextului, sunt cauzate de modalitatea absolut neprofesionista in care conducerea ANP gestioneaza subiectul motivarii personalului.

Pentru acest motive notificam conducerea Ministerului Justitiei ca nu suntem de acord cu acordarea acestei prime de pana ala 50% pentru personalul de penitenciare delegat in Ministerul Justitiei avand in vedere profilul atributiilor acestora decat in urma aplicarii criteriilor comune celorlalti angajati din sistemul penitenciar.

Deasemena va informam ca nu suntem de acord ca aceasta prima sa fie acordata din oficiu intregii conduceri a ANP (director general si adjuncti) fara o fundamentare serioasa si avandu-se in vedere ca pentru atributiile indeplinite se acorda deja un spor de conducere.

Cu deosebita consideratie

---
Sorin Dumitrascu
Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor
Str. Maria Ghiculeasa, nr. 47
Sect. 2, Bucuresti
Mobil (+4)0748 880 XXX
Fax (+4)0318 175 XXX
www.fsanp.ro

later edit:

Adresa FSANP Acordarea Echitabila a Promelor                                                            

marți, 9 martie 2010

OMJ 622/C/25.02.2010 - norme de aplicare pentru Legea 330

În Monitorul Oficial nr 152 din 09.03.2010 a fost publicat OMJ 622/C/25.02.2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea în sistemul administratiei penitenciare a dispoziţiilor Legii-cadru nr.330 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

OMJ 622.C din25.02

PRIME LUNARE PENTRU LUCRĂRI DE EXCEPŢIE SAU MISIUNI SPECIALE


În ultima ședința a consiliului de conducere din cadrul ANP s-au repartizat pe unităţi primele lunare pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale, prime ce vor fi acordate în cursul anului 2010 conform tabelului de mai jos. 

Acestea sunt prevăzute de art. 17 din anexa IV a legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice


Nr crt
UNITATEA
Nr de prime acordate
1
AIUD
21
2
ANP
30
3
BACAU
15
4
BAGR JILAVA
10
5
BAIA-MARE
12
6
BISTRITA
12
7
BOTOSANI
20
8
BRAILA
13
9
BUZIAS
7
10
CODLEA
13
11
COLIBASI
15
12
CR. TG. OCNA
7
13
CRAIOVA
22
14
DEVA
12
15
FOCSANI
14
16
GAESTI
7
17
GALATI
13
18
GHERLA
25
19
GIURGIU
40
20
IASI
25
21
JILAVA
30
22
MARGINENI
22
23
MIERCUREA CIUC
13
24
ORADEA
14
25
PELENDAVA
5
26
PLOIESTI
12
27
PMT CRAIOVA
14
28
POARTA ALBA
32
29
RAHOVA
40
30
SATU MARE
12
31
SEVERIN
10
32
SFPPA TG. OCNA
15
33
SLOBOZIA
15
34
SPITAL COLIBAS
9
35
SPITAL DEJ
9
36
SPITAL P. ALBA
9
37
SPITAL RAHOVA
9
38
SUBUNITATE TRANSPORT
8
39
TG. JIU
12
40
TG. MURES
15
41
TICHILESTI
10
42
TIMISOARA
25
43
TIRGSOR
15
44
TULCEA
15
45
VASLUI
10